Om os - GlobalDenmark

Om os

Vi giver vores klienter redskaber til at kommunikere optimalt, skriftligt og mundtligt, med deres medmennesker med respekt for personlig, professionel og national identitet.

At sætte Danmark på det globale landkort.
At bidrage med redskaber til optimal kommunikation på tværs af personlige, faglige, kulturelle og sproglige grænser.

Vores interaktion med verden og vores medmennesker præges af vores sprog, kulturforståelse, personlighed og adfærd. Et eksempel på, hvordan koblingen mellem disse fire elementer styrer os, er, når vi møder et andet menneske for første gang: Vi danner meget hurtigt en forestilling om den anden alene baseret på vores umiddelbare førstehåndsindtryk, hvad enten vi møder personen ansigt til ansigt for første gang, eller vi blot hører om vedkommende gennem en tredje part. Her er kimen til fordomme – positive som negative – lagt. Det umiddelbare førstehåndsindtryk sætter vores opmærksomhed i en bestemt ramme, som har afgørende betydning for, hvordan vi efterfølgende forstår hinanden. Denne irammesættelse, eller “framing“, er resultatet af en lang række faktorer med rødder i sprog, kultur og perception.

Vi har alle brug for at kategorisere verden (og andre mennesker) for at kunne håndtere vores eksistens; vi er simpelthen nødt til at anskue verden i “kasser” for at kunne agere i den. Kunsten er så at håndtere disse “kasser” på en hensigtsmæssig måde, således at vi ikke lader os styre af vores fordomme med dertilhørende negative associationer.

I vores tilgang til verden er vi i GlobalDenmark stærkt inspireret af  ”Appreciative Inquiry” (AI), også kendt som ”Anerkendende udforskning” (Cooperrider, Whitney og Stavros), som det anvendes inden for organisationspsykologien. AI har fokus på det positive og konstruktive uden at ignorere det kritiske. Vi kobler denne tilgang sammen med vores indsigt i ”coping strategies” (med udgangspunkt i Freud og sidenhen bl.a. Folkman og Lazarus), altså adfærd – nødvendig, men ofte uhensigtsmæssig – der er betinget af pressede situationer og tilstande. Tilsammen giver dette en socialkonstruktivistisk tilgang til kommunikation, som bygger på den præmis, at vores tanker og følelser skaber det verdensbillede, vi agerer i. Denne tilgang har haft stor betydning for vores metodik inden for mødeledelse, forhandling og præsentation, og har ført til, at vi har udviklet en feedback-procedure, hvor man kan give tilbagemelding på og reflektere over kollegers ageren uden at give anledning til destruktiv adfærd, frustration og ængstelse.

I vores arbejde med organisatorisk coaching, mediation og kommunikationstræning trækker vi på en række internationalt anerkendte forskeres arbejde indenfor kommunikation, forhandling, sociologi, psykologi, kognition og organisationsteori. Nogle af forfatterne kan mistænkes for at have “fundet sandheden”, hvilket naturligvis kræver en kritisk tilgang til dem, ikke mindst i lyset af, at de alle har haft stor indflydelse på forståelsen af tværkulturel kommunikation samt sprog og kognition.

Vi nævner nogle af dem her i alfabetisk rækkefølge.

Gordon W. Allport (The Nature of Prejudice, 1954). Om fordomme og hvad der skaber dem.  Skrevet i den kolde krigs USA, borgerrettighedskampe, raceadskillelse mm. Allport siger, at fordomme er et menneskeligt vilkår, da vi har brug for at kategorisere vores verdensforståelse for at kunne navigere i den. Bogen er bedrøveligt nok stadig aktuel.

Edward T. Hall er en af pionererne inden for forskning i forskellige kulturer; et hovedværk er ”Beyond culture” fra 1976. Vi bruger stadig begreber som monokron og polykron, der henviser til henholdsvis regelrette “først, dernæst” kulturer (som vores) og kulturer, hvor mange ting foregår samtidig, som vi ser det vi opfatter kaotisk: tænk på Italien, Mellemøsten og mange andre steder, hvor vi har svært ved at navigere og forstå, hvad der foregår

Geert Hofstede, hollandsk socialpsykolog, har udarbejdet en analyse af virksomheders kultur på basis af 6 dimensioner. Modellen skaber på en overskuelig måde et overordnet (og derved potentielt fordomsfuldt) billede af en given kultur, organisatorisk såvel som nationalt.  Som alle andre modeller, der afspejler komplekse strukturer, er Hofstedes model genstand for kritik: den forsimpler et mangefacetteret billede og inddrager ikke den dynamik der indgår i kulturel og social udvikling. Til gengæld er modellen praktisk og lettilgængelig – et nyttigt redskab uden at være udtryk for en absolut sandhed.

Daniel Kahneman, en af pionererne inden for forskning i koblingen mellem sprog kultur og perception. Kahnemann har undersøgt, hvad der får os til at handle og konkludere uden, at vi selv er klar over det. Dette har været behandlet inden for marketing og politisk diskurs; den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump er et godt eksempel på virtuos brug af “framing”, evnen til at få tilhørerne til at opfatte noget uden, at det nødvendigvis er sagt. Framing indgår i alle aspekter af kommunikation, ikke mindst over forskellige faglige og kulturelle grænser.

Richard D. Lewis skrev i 1996 bogen “When Cultures Collide”, hvor han beskæftiger sig med adfærd og tone i stort set alle klodens lande. Bogen er siden løbende blevet opdateret. Lige som Hofstede har Lewis udarbejdet endnu en model, som gør det globale virvar af kulturer overskueligt. Bogen er fyldt med anekdoter, mange med en humoristisk undertone. Lewis påpeger klogeligt, at hans research ikke er udtryk for en videnskabelig sandhed, men snarere en guide til hvor vores ligheder og forskelligheder er.

Stephen Pinker, canadisk psykologiprofessor ved Harvard og netop aktuel med bogen Enlightenment Now, har skrevet adskillige hyldemetre om forholdet mellem sprog, verdensanskuelse og kognition. Pinker har været en stor inspiration til vores model, GlobalCompetence.

Er der ikke mere? Jo da, eksempelvis har et forskerteam nu skabt evidens for, at det sprog vi anvender, har afgørende betydning for måden, vi anskuer verden på , hvordan vi løser problemer og fungerer med hinanden. Det er interessant at se, det der i nedenstående bog kaldes “liberation from your mother tongue”, ikke blot er et udtryk for kreativ behandling af virkeligheden, men også har rod i videnskabelig analyse. Det har bl.a. haft stor indflydelse på vores coaching-program. Tidsskriftet The Economist har skrevet en interessant artikel om emnet.

Claus Adam Jarløv har nedfældet sine egne erfaringer og modeller i bogen Communicating Across Borders, som han udgav i 2012. Temaet er netop sprog, kulturforståelse, personlighed og adfærd, GlobalDenmarks faglige ståsted. En revideret udgave er under udarbejdelse.